ด่วน!!!การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ (Agenda Base)

 

การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  (Agenda Base) ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2560

 

แบบสอบถามออนไลน์

1. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. แบบประเมินความพึงพอใจ  มี  4  ชุด  คือ  

2.1  แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน ป.1-3  

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน ป.4-6  

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจม.1-3  

          2.4 ผู้ปกครองนักเรียน

คำชี้แจง  :

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นการรายงานประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจ ยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้มอบหมายเป็นพิเศษ  (Agenda Base)  องค์ประกอบที่  2   ตัวชี้วัดที่  2.2  :   ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาในสังกัด รวม 132  โรง ทั้งรุ่นที่  1  จำนวน 47 โรง และ  รุ่นที่  2  จำนวน  85 โรง  รวม 132  โรง  ประกอบด้วยแบบประเมิน  2  ชุด  ดังนี้

1. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. แบบประเมินความพึงพอใจ  มี  4  ชุด  คือ  

2.1  แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน ป.1-3  

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียน ป.4-6  

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจม.1-3  

2.4 ผู้ปกครองนักเรียน

หมายเหตุ :  

1) ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 132  โรง  สุ่มนักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 10 ของนักเรียน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด 

ภายในวันที่ 30  ก.ค 2560

2) ส่งเอกสาร หลักฐานฉบับจริง ทั้ง  4  ชุดมายัง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันที่ 10 ส.ค.  2560

เพื่อรวบรวมส่ง สพฐ. ในการตรวจสอบ พร้อมยืนยัน และรับรองข้อมูลต่อไป

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   เมื่อวันที่ : 25 กรกฎาคม 2560 เปิดอ่าน: 341 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 49.229.42.25   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รอบรู้ ทันภัย Cyber [23 สิงหาคม 2560] [อ่าน 55 ครั้ง]
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม [22 สิงหาคม 2560] [อ่าน 107 ครั้ง]
ด่วนที่สุด!!!! เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1986 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 310 ครั้ง]
ทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online [17 สิงหาคม 2560] [อ่าน 272 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2560 [11 สิงหาคม 2560] [อ่าน 195 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th