รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1.ประกาศจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อ เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การดำเนินการและการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 สำรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีการดำเนินการถึงสิ้นปีงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องการ้องเรียนและร้องทุกข์ พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4 มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

 

ลำดับที่

เรื่องร้องเรียน (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)

การดำเนินการ

1

เรื่อง ผู้ปกครอง ชุมชน ร้องเรียนความประพฤติส่วนตัว ของผู้อำนวยการโรงเรียน วังแคนวังคูณวิทยา

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2

เรื่อง ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบ มีความประพฤติไม่เหมาะสม

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

3

เรื่อง การแบ่งมรดกระหว่างญาติพี่น้องกับ ข้าราชการครู ในโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

4

เรื่อง การร้องเรียนความประพฤติของผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านนาแพง มีความประพฤติไม่เหมาะสม

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

5

เรื่อง ร้องเรียนความประพฤติของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน

ฝายหินประชารักษ์ มีความประพฤติไม่เหมาะสม

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

 

          1. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ดังนี้

๑.1 เรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕60 ทั้งหมด จำนวน 5 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับความประพฤติของข้าราชการครู และผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสมจำนวน 4 เรื่อง และเรื่องการแบ่งมรดกของข้าราชการครู ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้ดำเนินการรับเรื่อง และเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการสืบสวน สอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่าไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ       จัดจ้าง แต่อย่างใด

จากการดำเนินการดังกล่าว พบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

๑.ปัญหา/อุปสรรค ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องอาศัยการตรวจตรวจสอบปัญหาให้เหมาะสม และอาศัยความร่วมร่วมมือความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและตรงจุดทำให้เกิดความล่าช้าในการเริ่มดำเนินการ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอาจทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียน กับชุมชน และส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว โรงเรียนและชุมชนยังไม่มีกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างความสามัคคีเท่าที่ควร อีกทั้ง ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษามีการย้ายบ่อย ทำให้การปรับตัวให้เข้าหากันระหว่างชุมชน กับข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ยังคงมีน้อย

๒.แนวทางแก้ไขปัญหา ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและรวดเร็ว จึงเห็นสมควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความชำนาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และควรหากิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในวันแม่  กิจกรรม วันเด็ก เป็นต้น

          เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ในปีงบประมาณต่อไป ลดน้อยลง เห็นควรนำปัญหาที่เกิดขึ้นและ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา มาพิจารณามอบเป็นนโยบาย หรือกิจกรรมโครงการสำหรับโรงเรียนเพื่อถือปฏิบัติ และเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ช่องข่าวประชาสัมพันธ์ www.nb1.go.th  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ไฟล์ประกอบ
รายงาน
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 03 ตุลาคม 2560 เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.78.177.67   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด *** ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [13 ธันวาคม 2560] [อ่าน 427 ครั้ง]
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 69 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [06 ธันวาคม 2560] [อ่าน 60 ครั้ง]
เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทอรนิกส์ (e-market) เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 133 ครั้ง]
การซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) [01 ธันวาคม 2560] [อ่าน 70 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th